Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Algemeen 1. In deze voorwaarden wordt www.g-ladershop.com gevestigd te Hendrik Ido Ambacht verder aangeduid als GMB-Tuning.2. Op alle aanbiedingen van GMB-Tuning zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt GMB-Tuning u een schriftelijk exemplaar.3. Naast deze algemene voorwaarden kan GMB-Tuning aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van GMB-Tuning.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst 1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van GMB-Tuning via e-mail, internet of anderszins.2. GMB-Tuning heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Aanbiedingen 1. Alle op de website van GMB-tuning vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en zolang de voorraad strekt.2. GMB-Tuning behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 4: Prijzen 1. Alle prijzen van GMB-Tuning zijn inclusief BTW.2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van GMB-Tuning onder voorbehoud van type- of drukfouten. GMB-Tuning heeft het recht, vóór levering, de koper te informeren als dit het geval is.3. De producten van GMB-Tuning worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 5: Afbeeldingen 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 6: Betaling 1.Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via voorafbetaling op de rekening van GMB-Tuning 2. Voor het geval dat GMB-Tuning een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan GMB-Tuning verschuldigd van 5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.4. GMB-Tuning is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra GMB-Tuning hiertoe is overgegaan, is hij gerechtigd bij de koper de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,-.5. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 7: Verzending 1. De producten reizen voor risico van GMB-Tuning. De koper draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TNT post opgeslagen.3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar GMB-Tuning.

Artikel 8: Levering 1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen tien werkdagen. Mocht de levertijd de tien werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens GMB-Tuning.

Artikel 9: Garantie 1. GMB-Tuning staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.2. Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert. Deze garantiebepaling is niet van toepassing op slijtage onderdelen. (bijv: remschijven, remblokken etc.) en g-lader revisies (6 maanden garantie). Indien de g-lader is beschadigd, geopend door derden vervalt de garantie.  3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar GMB-Tuning. Hierna zal GMB-Tuning de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen.4. GMB-Tuning is niet aansprakelijk voor elke vorm van bijkomende kosten ten gevolge van een gebreken aan het product, in welke vorm dan ook. Claims betreffende werkloon, huurauto's en reparatiekosten zullen dan ook van de hand gewezen worden.5. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor rekening koper.6. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.C: bij ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.D: indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.E: indien het onderdeel wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 1. Het eigendom van geleverde producten door GMB-Tuning is uitdrukkelijk voorbehouden aan GMB-Tuning, totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 11: Handelsmerk 1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door GMB-Tuning afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking 1. GMB-Tuning aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.2. GMB-Tuning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 13: Overmacht 1. Indien GMB-Tuning door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als GMB-Tuning als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.4. GMB-Tuning zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14: Ontbinding 1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens GMB-Tuning niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die GMB-Tuning te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft GMB-Tuning het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.3. GMB-Tuning is ten alle tijden bevoegd schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten alle tijden eerst GMB-Tuning schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, waar de koper de tekortkomingen schriftelijk nauwkeurig dient te omschrijven.5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door GMB-Tuning verrichte prestaties en heeft GMB-Tuning onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 15: Arbitrage 1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en GMB-Tuning zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.  

Privacy verklaring
www.g-ladershop.com is een website van GMB-Tuning.

GMB-Tuning, gevestigd aan Eemsteyn 11 te Hendrik Ido Ambacht, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.gmb-tuning.nl
GMB-Tuning
Eemsteyn 11
3342 XB Hendrik Ido Ambacht
0787850620
Marc Baaij is de Functionaris Gegevensbescherming van GMB-Tuning. Hij is te bereiken via info@gmb-tuning.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
GMB-Tuning verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via servicedesk@logivert.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
GMB-Tuning verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- GMB-Tuning analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- GMB-Tuning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
GMB-Tuning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GMB-Tuning) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij een aantal van jouw gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Na beëindiging van de dienstverlening zullen wij binnen 6 maanden de gegevens verwijderen die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.


Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde TLS veiligheidssysteem (Transport Layer Security). Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.


Delen van persoonsgegevens met derden
GMB-Tuning verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GMB-Tuning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GMB-Tuning gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GMB-Tuning cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GMB-Tuning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gmb-tuning.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
GMB-Tuning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GMB-Tuning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gmb-tuning.nl